Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, kdo jsme, jaké osobní údaje o Vás získáváme, za jakým účelem a jak je zpracováváme a Vaše práva při tomto zpracovávání. Oceňujeme ochranu osobních údajů a klademe důraz na ochranu vašeho soukromí. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, abychom my jako správce údajů zacházeli s údaji zákazníků podle nařízení (EU) 2016/279, všeobecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Tato pravidla se použijí v situacích, kdy společnost WDK group, s. r. o., zachází s osobními informacemi získanými z našich webových stránek a bulletinů. Používáním našich webových stránek a bulletinů akceptujete, že vaše osobní údaje jsou zpracovány v souladu s těmito pravidly ochrany osobních údajů.

Provozovatel:

Provozovatel je každý, kdo sám nebo společně s jinými vymezí účel a prostředky zpracování osobních údajů. V našem případě je jím společnost WDK group, s. r. o., se sídlem Kováčska 6, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 524 669, zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Bratislava I., oddíl: Sro, vložka č. 94438/B.

Zprostředkovatel:

Zprostředkovatel je každý subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem provozovatele. Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány prostřednictvím zprostředkovatele.

 

Účel zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje zpracováváme za následujícími účely:

 1. Prodej produktů (kávovary, káva, příslušenství);
 2. zpřístupnění obsahu internetové stránky www.kavalucaffe.cz včetně uchovávání cookies, jak je uvedeno podrobně v našich Pravidlech pro cookies;
 3. marketingové účely, za předpokladu, že nám udělíte k tomu souhlas.

 

Seznam zpracovávaných osobních údajů:

Seznam zpracovávaných osobních údajů závisí na účelu, pro který je zpracováváme.

V případě poskytování služeb naší společnosti získáváme osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, číslo dokladu totožnosti, kontaktní údaje jako telefonní číslo a e-mail, platební údaje, údaje o objednaných produktech a údaje o místě dodání produktů a údaje o kontaktní osobě určené na převzetí v místě dodání produktů v rozsahu: jméno, příjmení a telefonní číslo, Vámi podané reklamace a další informace, které potřebujeme za účelem řádného splnění kupní smlouvy k odkoupení produktů.

Pokud navštívíte naši internetovou stránku, zpracováváme údaje o Vašich návštěvách této stránky včetně údajů o frekvenci návštěv, lokalizační údaje a obsah dotazníků a kontaktních formulářů, které vyplníte. Takto získané údaje Vám v budoucnu usnadní návštěvy naší internetové stránky tím, že Vám budeme umět poskytnout pro Vás relevantní obsah na základě toho, z jakého místa a zařízení přistupujte na naši internetovou stránku.

V případě, že nám udělíte souhlas pro marketingové účely zaškrtnutím příslušného políčka (opt-in) na internetové stránce, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení a e-mailová adresa za účelem zasílání marketingových informací, jako je odběr newsletteru, zasílání nabídkových e-mailů/odběr novinek nebo jiných marketingových sdělení. Souhlas s přijímáním marketingových sdělení můžete kdykoliv odvolat (opt-out) zasláním e-mailu na adresu info@kavalucaffe.cz.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů neprovádíme automatická rozhodnutí založená výhradně na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů, včetně profilování, které by měly pro Vás právní účinky.

Právní základ zpracování osobních údajů:

Rovněž jako seznam zpracovávaných osobních údajů, tak i jejich právní základ, závisí na účelu, pro který zpracováváme Vaše osobní údaje.

Právní základy zpracování osobních údajů vymezují právní předpisy na ochranu osobních údajů, a v našem případě jsou jimi:

 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, nebo aby se na základě žádosti dotčené osoby provedla opatření před uzavřením smlouvy – tento právní základ se použije na zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely odprodeje produktů;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody dotčené osoby – v daném případě jde o situace, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme při návštěvě naší internetové stránky;
 • dotčená osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétních účelů – tento právní základ zpracování osobních údajů využíváme v případě zasílání marketingových informací.

Poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje:

Poskytnutí osobních údajů za účelem odprodeje produktů nebo návštěvy internetové stránky není dobrovolné. Vaše osobní údaje nám musíte poskytnout, abychom Vám mohli odprodat produkty.

V případě marketingových aktivit nám poskytujete osobní údaje dobrovolně zaškrtnutím příslušného políčka (opt-in) na naší internetové stránce. V případě, že se rozhodnete neposkytnout osobní údaje pro tento účel, nebudeme schopni poskytnout Vám danou službu (např. posílat newsletter, informovat o akčních nabídkách apod.). Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu info@kavalucaffe.cz. Odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakýchkoli zpracování Vašich osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu před doručením odvolání souhlasu.

 Doba zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v závislosti na právním základu zpracování osobních údajů (i) dokud to bude nutné pro příslušný účel; (ii) dokud to bude nutné pro realizaci našeho smluvního vztahu s vámi; (iii) dokud s tím budete souhlasit a/nebo (iv) dokud to budou vyžadovat příslušné zákony o archivaci osobních údajů.

Třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuty:

Vaše osobní údaje budou poskytovány třetím stranám za účelem zajištění řádného poskytnutí našich služeb, a to:

 • kurýrní společnosti,
 • jiným dodavatelům zajišťujícím splnění našeho závazku ze smlouvy o prodeji produktů,
 • účetnímu, který zpracovává účetnictví u Provozovatele,
 • advokátovi poskytujícímu právní služby Provozovateli – v odůvodněných případech (např. příprava kupních smluv, právní vymáhání aj.),
 • auditorovi provádějícímu audit u Provozovatele,

jakékoliv bance Provozovatele v odůvodněných případech (např. pokud to vyžaduje banka při posuzování obratu Provozovatele). Vaše osobní údaje poskytneme pouze těm třetím osobám, které budou pro Vás zajišťovat služby dle smlouvy o prodeji produktů a jen v nezbytném rozsahu nezbytném pro splnění dané činnosti, tj. neposkytujeme všechny Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme, ale pouze osobní údaje, které daný poskytovatel potřebuje ke splnění našeho závazku vůči Vám. Třetí osoby nemohou takto poskytnuté osobní údaje používat pro žádné jiné účely a musí dodržovat smluvní závazky týkající se zachování mlčenlivosti a důvěrnosti. Pokud používáme třetí osoby jako dodavatele, jsou Vaše osobní údaje pod naší kontrolou a používáme kontrolní mechanismy pro zajištění odpovídající ochrany Vašich osobních údajů. Za Třetí stranu se nepovažují osoby v pracovním poměru u Provozovatele, jeho statutární orgány a zmocněnci.

Vaše osobní údaje mohou být také poskytnuty orgánům veřejné moci v případech, pokud tak budeme povinni učinit podle zákona nebo rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci.

Okruh příjemců:

Vaše osobní údaje budou zpřístupněny členům statutárního orgánu a našim zaměstnancům, kteří budou zajišťovat splnění našich závazků vůči Vám.

Zveřejnění osobních údajů:

Vaše osobní údaje nebudou zveřejněny.


Vaše práva:

Podle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů máte tato práva:

 1. právo na přístup k Vašim osobním údajům – máte právo požádat nás o potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud tomu tak je, máte přístup k Vašim osobním údajům a k informacím, jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V některých případech nás můžete požádat o elektronickou kopii Vašich osobních údajů.
 2. právo na opravu – pokud Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, můžete požádat o jejich aktualizaci nebo jinou opravu.
 3. právo na vymazání údajů – za určitých okolností máte právo na vymazání Vašich osobních údajů. Tuto žádost můžete předložit kdykoliv a posoudíme, zda lze Vaší žádosti vyhovět. Toto Vaše právo může být totiž omezeno našimi zákonnými právy nebo povinnostmi uchovávat Vaše osobní údaje. V případě, že v souladu se zákonem rozhodneme, že vaší žádosti o vymazání Vašich osobních údajů musí být vyhověno, provedeme tak bez zbytečného odkladu.

Pro uplatnění Vašich práv nás můžete kontaktovat na následující adrese info@kavalucaffe.cz.

Můžete rovněž podat stížnost na naše zpracovávání Vašich osobních údajů na místním úřadě pro ochranu údajů.

 
Změny těchto zásad

Ustanovení těchto zásad můžeme čas od času změnit, zejména v případě změny platných předpisů upravujících zpracování osobních údajů nebo v případě změny podmínek zpracování osobních údajů. Veškeré změny těchto zásad budeme zveřejňovat na této internetové stránce nebo Vás budeme kontaktovat pomocí jiných komunikačních kanálů (e-mail, sms zpráva apod.).

Kontakt

V případě, že máte jakékoliv dotazy ohledně těchto zásad můžete je zaslat na adresu naší společnosti Kováčska 6, 831 04 Bratislava k rukám jednatele – Ing. Ivo Michalov nebo na e-mailovou adresu info@kavalucaffe.cz.