Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Úvodní ustanovení

(1) Společnost WDK group, s. r. o., se sídlem Kováčska 6, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 524 669, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl: sro, vložka číslo 94438/B (dále jen „Společnost“), v souladu se zákonem č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znění pozdějších předpisů, vydává tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“), kterým řádně informuje své zákazníky – kupující (dále jen „zákazník“) o podmínkách a způsobu reklamace, včetně údajů o tom, jak lze reklamaci uplatnit.

(2) Tento Reklamační řád je umístěn na internetové stránce Společnosti, která je následující: www.kavalucaffe.cz .

(3) Ustanovení tohoto reklamačního řádu se týkají výlučně spotřebitele – zákazníka, a nevztahuje se na právní vztah založený koupí zboží u Společnosti v případě, že kupujícím (zákazníkem) je podnikatel (§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník ve znění pozdějších předpisů). Takový právní vztah mezi Společností a zákazníkem – podnikatelem, předmětem, kterého je koupě zboží u Společnosti, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodného zákonníka (zejména § 429 resp. § 409 a násl. Obchodného zákonníka). Pokud v konkrétním případě nestanoví záruční list výrobce dotyčného výrobku kratší lhůtu, záruční doba (záruka za jakost zboží) je 12 měsíců od koupě zboží zákazníkem – podnikatelem.

II. Zodpovědnost za vady

(1) Společnost odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí zákazníkem (§ 619 odst. 1 Obchodného zákonníka) a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (§ 619 odst. 2 Občiansky zákonník). Záruční doba je 24 měsíců (§ 620 Občianskeho zákonníka).

(2) Záruční doby začínají běžet od data převzetí zboží zákazníkem.

(3) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (§ 627 Občianskeho zákonníka).

(4) Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba zaniknou, pokud se neuplatnila zákazníkem v záruční době (§ 626 odst. 1 Občianskeho zákonníka).

(5) Pokud Společnost při koupi zboží nabízí zákazníkovi k prodanému zboží bezplatně další zboží jako dar, je na zákazníkovi, zda nabízený dar přijme. Dar však není prodaným zbožím, proto Společnost neodpovídá za jeho případné vady. Pokud však Společnost o případných vadách daru ví, je povinna na ně zákazníka při nabídce daru upozornit (§ 629 Občanského zákoníku). Pokud má dar vady, na které Společnost zákazníka neupozornila, je zákazník oprávněn jej vrátit (§ 629 Občianskeho zákonníka). Pokud zákazníkovi vznikne právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz), je zákazník povinen vrátit Společnosti vše, co podle smlouvy dostal a také co dostal z darovací smlouvy jako závislé smlouvy na kupní smlouvě, tj. i zboží přijaté jako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 odst. 2 a § 52a odst. 2 druhá věta Občianskeho zákonníka), s výjimkou daru zachyceného na jiném než hmotném nosiči (elektronický obsah).

(6) Za zjevné vady Společnost neodpovídá, pokud takové vady zákazník nereklamoval do 24 hodin od převzetí zboží (např. porušený obal, poškrábané zboží, jakékoliv poškození zboží přepravou apod.), přičemž zákazník, který přebírá zboží ze skladu osobním odběrem je povinen zboží i jeho obal zkontrolovat při jeho přebírání.

(7) Potraviny (produkty kávy, resp. jiné produkty, které lze považovat za potraviny) je možné reklamovat v rámci termínu určeného jako datum spotřeby. Pokud je na výrobku uvedeno, že se má výrobek zkonzumovat nejpozději do termínu od jeho otevření např. narušení obalu, zboží není možné reklamovat, pokud došlo k uplynutí dané doby. Zákazník je povinen v takovém případě řádně prokázat, kdy došlo k narušení obalu, pokud to nesplní, má se za to, že obal byl narušen momentem převzetí zboží. Na potraviny, na kterých není uvedeno datum spotřeby, je to nejméně 8 dnů.

(8) Reklamovat je možné pouze zboží zakoupené a zcela zaplacené u Společnosti na e-shopu www.kavalucaffe.cz  nebo přímo na odběrném místě.

(9) Zákazník je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění. Zákazník je povinen zdokumentovat vady, reklamační důvody a spolu s fotodokumentací a vyplněným formulářem zaslat na e-mailovou adresu reklamace@kavalucaffe.cz a následně doručit zboží na reklamaci Společnosti, případně doručit vše uvedené spolu se zbožím Společnosti.

(10) Společnost nezodpovídá za vady, jejichž odstranění nebylo předmětem reklamace – a nebyly zjevné při vyřizování reklamace, ani za vady, které vznikly v důsledku a) mechanického poškození zboží zákazníkem, b) používání zboží v neodpovídajících podmínkách, c) neodborného zacházení se zbožím – např. zákazník nepostupoval podle přiloženého manuálu, nebo pokud ten nebyl dodán, tak jak se to mohlo rozumně očekávat od běžného spotřebitele, d) zanedbání péče o zboží.

(11) Chyby nebo poškození, které zaviní zákazník neodborným zacházením nebo neodbornou montáží, jakož i použitím nevhodného příslušenství nebo změnou originálních částí, jsou ze záruky vyloučeny. Oprávnění na záruku zaniká i v případě, že k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku nebo provozováním výrobku v nevhodných podmínkách.

(12) Ke každému zakoupenému produktu je přikládána faktura v papírové podobě (na prodejně pokladní doklad), která zároveň slouží jako záruční list. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl produkt v záruční opravě.

III. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady

(1) Zákazník si uplatňuje právo na opravu na místě skladu Společnosti: WDK group, s. r. o., Bratislavská 81, 902 01 Pezinok (areál JŠ Servis), Slovensko. Zboží doručte vyčištěné, mechanicky nepoškozené včetně originálu účtenky nebo faktury. Pokud reklamované Zboží zasíláte poštou, doporučujeme Vám ho zabalit, tak aby se během přepravy nepoškodilo a zároveň si ho pojistit.

(2) Společnost nebo jí pověřený zaměstnanec služeb zákazníkům je povinen určit způsob vyřízení reklamace zboží a reklamaci vyřídit ve lhůtě, která nesmí být delší než 30 dnů od uplatnění reklamace (§ 18 odst. 4 Zákona o ochraně spotřebitele). V případě reklamace uplatněné do 12 měsíců od koupě výrobku, Společnost může vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Pokud Společnost zamítne reklamaci uplatněnou po 12 měsících od koupě výrobku, Společnost je povinna informovat zákazníka o tom, komu lze zaslat zboží na odborné posouzení v souladu se Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Odborným posouzením se pro účely vyřízení reklamací rozumí o. i. i stanovisko autorizované osoby nebo osoby oprávněné výrobcem k provádění záručních oprav (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa).

(3) Společnost je povinna při uplatnění reklamace vydat zákazníkovi potvrzení (§ 18 odst. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Tímto potvrzením je kopie reklamačního protokolu. Pokud zákazník uplatnil reklamaci prostředky dálkové komunikace, Společnost je povinna potvrzení o uplatnění reklamace doručit zákazníkovi bez zbytečného odkladu e-mailem, pokud mu je tento znám. V případě, že se zákazník informuje na způsob vyřízení reklamace:

  • před uplynutím 30denní lhůty, je Společnost oprávněna informovat zákazníka o způsobu vyřízení reklamace; pokud zboží bylo odesláno autorizovanému servisu, informuje se na způsob vyřízení reklamace v tomto servisu;
  • po uplynutí 30denní lhůty, je Společnost povinna informovat zákazníka o způsobu vyřízení reklamace i důvodu, proč nebyla reklamace vyřízena včas; pokud zboží bylo odesláno autorizovanému servisu, informuje se na důvod zdržení vyřízení reklamace v tomto servisu; pokud s tím zákazník souhlasí, může komunikovat s autorizovaným servisem napřímo. Společnost vždy poskytne zákazníkovi potřebnou součinnost k tomu, aby jeho reklamace, ať už je vyřizována přímo Společností nebo autorizovaným servisem, byla vyřízena ke spokojenosti zákazníka řádně a včas.

(4) Společnost je povinna o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace (§ 18 odst. 9 Zákona ochrane spotrebiteľa). Tímto písemným dokladem je kopie reklamačního protokolu s vyplněnou kolonkou vyřízení reklamace nebo list obsahující písemné vyrozumění o vyřízení reklamace. Jako doplňkové oznámení k písemnému dokladu může Společnost zaslat zákazníkovi e-mail, pokud jej má k dispozici, obsahující informaci o vyřízení reklamace s písemným potvrzením o jejím odeslání, případně.

(5) Pokud zákazníkovi vznikne povinnost převzít reklamované zboží bez ohledu na způsob vyřízení reklamace od Společnosti, nebo jej Společnost v souladu s ustanoveními Reklamačního řádu nebo platných právních předpisů na převzetí vyzve, je zákazník povinen bez zbytečného odkladu převzít na základě doručení prostřednictvím kurýrní zásilky, pokud tak neuskuteční, je povinen zboží převzít nejpozději do 30 dnů na místě skladu společnosti a pokud tak neučiní, zákazník je povinen dát písemný souhlas k ekologické likvidaci reklamovaného zboží. Tímto souhlasem se zákazník zbavuje povinnosti převzetí reklamovaného zboží, a to na náklady Společnosti.

(6) Pokud zákazník nepřevezme v souladu s ustanovením bodu 5 tohoto článku reklamované zboží ani do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost převzít zboží vznikla, nebo nedá písemný souhlas k ekologické likvidaci ode dne doručení výzvy k převzetí zboží, považuje se nepřevzaté zboží za věc, která je předmětem smlouvy o uložení věci ve smyslu ustanovení § 516 a násl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. - SR) v platném znění a vztahy Společnosti a zákazníka, týkající se předmětného reklamovaného zboží se řídí uvedenými ustanoveními Obchodního zákoníku a ostatních platných právních předpisů, kde Společnost vystupuje v pozici opatrovatele a zákazník v pozici uložitele.

(7) V případě, že zákazník nepřevezme reklamované zboží ve lhůtě uvedené v předchozím bodě, je Společnost oprávněna zákazníkovi účtovat za uložení reklamovaného zboží paušální náhradu za vynaložené náklady ve výši 0,50 EUR za každý, i započatý den uložení. Případně reklamované zboží v takovém případě Společnost může zlikvidovat na náklady uložitele – zákazníka, pokud to všeobecný předpis připouští.

IV. Všeobecné podmínky reklamace

Při uplatnění práv z odpovědnosti za vady v Společnosti je zákazník povinen (kromě ostatních povinností uvedených v tomto reklamačním protokolu):

(1) předložit doklad o koupi (kopii – originál si ponechá zákazník), případně jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti prokázat, že zboží bylo koupeno u Společnosti;

(2) zabezpečit, aby zboží splňovalo všechny ostatní podmínky pro záruční reklamaci uvedené v záručním listu (fyzicky nepoškozeno, nepoškozeno živelnou událostí, neporušené plomby atd.);

(3) odevzdat Společnosti reklamované Zboží; a

(4) odevzdat Společnosti řádně vyplněný reklamační protokol s přesným popisem reklamované vady zboží včetně vyplněných všech ostatních souvislostí.

V. Vyřízení reklamace

(1) Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. O způsobu odstranění vady rozhoduje Společnost a je povinna vadu bez zbytečného odkladu odstranit, a to buď osobně, nebo prostřednictvím pověřené osoby (§ 622 odst. 1 Občianskeho zákonníka).

(2) Zákazník může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo pokud se vada týká jen součásti zboží, výměnu této součásti, pokud tím Společnosti nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady (§ 622 odst. 2 Občianskeho zákonníka).

(3) Společnost může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné (§ 622 odst. 3 Občianskeho zákonníka).

(4) Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má zákazník právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz zákazníkovi a zboží Společnosti) (§ 623 odst. 1 Občianskeho zákonníka).

(5) Zákazník má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz zákazníkovi a vrácení zboží Společnosti) i tehdy, jde-li sice o odstranitelnou vadu, pokud však zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě zboží řádně užívat (§ 623 odst. 1 Občianskeho zákonníka). Za opětovné vyskytnutí se vady po opravě se považuje stav, jestliže se stejná vada vyskytne potřetí po alespoň dvou jejích předchozích opravách.

(6) Zákazník má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) i tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však zákazník nemůže pro větší počet vad věc řádně užívat (§ 623 odst. 1 Občanského zákoníku). Za větší počet vad se považují současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání.

(7) Pokud Společnost (nebo její autorizovaný servis) reklamaci nevyřídí do 30 dnů, zákazník má stejná práva, jako kdyby šlo o neodstranitelnou vadu (§ 18 odst. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), tj. právo na výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy).

(8) Pokud jde o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku (§ 623 odst. 2 Občanského zákoníku).

(9) Pokud má zákazník právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz zákazníkovi a zboží Společnosti), záleží na zákazníkovi, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže už tuto volbu sám jednostranně měnit a zároveň se mu tyto nároky nekumulují, ale mají alternativní charakter.

(10) Pokud jsou se zbožím poskytovány dárky (včetně zboží dodaného v symbolické hodnotě, je-li jeho dodání zákazníkovi prezentováno jako dárek ke zboží, který zákazník může vrátit do 14 dnů bez udání důvodu), zákazník je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny zpět spolu s vráceným zbožím, budou tyto dárky v jejich tržní hodnotě chápány jako bezdůvodné obohacení zákazníka a Společnost si je může nárokovat.

VI. Spotřebitelské spory

(1) Zákazník má právo obrátit se na Společnost s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým společnost vyřídila jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Společnost porušila jeho práva.

(2) Pokud Společnost, na žádost zákazníka podle bodu (1) odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, má zákazník právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a v znení neskorších predpisov (dále jen jako „ZoARSS“).

(3) Příslušným subjektem na alternativní řešení spotřebitelských sporů se Společností je a) Slovenská obchodní inspekce, kterou je možné za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, P. O. BOX 29, 827 99 Bratislava nebo elektronicky na e-mailové adresy, které jsou zveřejněny na jejích internetových stránkách, nebo b) jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky, přičemž zákazník má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Možnost obrátit se na soud tím není dotčena.

(4) Návrh zákazníka na zahájení alternativního řešení sporu musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 12 odsek 3 ZoARSS. Návrh lze podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu. Na podání návrhu může zákazník využít formulář, jehož vzor je zákazníkovi k dispozici na webovém sídle Ministerstva hospodářství SR a každého subjektu alternativního řešení sporů. K návrhu Zákazník přiloží doklady související s předmětem sporu, které prokazují skutečnosti uvedené v návrhu.

VII. Závěrečná ustanovení

(1) Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění.

(2) Tento Reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (SR) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2007 Z. z. o Ochrane spotrebiteľa (SR), jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky, najmě týmy, které jsou zde uvedeny .

(3) Společnost si vyhrazuje právo na změny tohoto Reklamačního řádu, přičemž jeho nové znění bude zveřejněno na internetové stránce a v souladu s všeobecně závaznými právními předpisy.

S pozdravem, WDK group, s. r. o.
Web: www.kavalucaffe.cz 
e-mail: reklamace@kavalucaffe.cz

 


Související dokumenty:

Reklamační protokol

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku